Con trn c Bluetooth, trn ci in thoi, ci kia, Ci, ng, h, ny lun, th, kia, n c qung, co, coi, vi, gi, l, 99k y ra, khi t ci, n v, ny l, mt ci, n v, qung co, trn, Tik, Tok th by gi; th s; Khu ci vng ny cc bn, coi, lun m nhc, Anh trn y rt, l, n gin, thi mt ci, ci, ng, h, v, hp, em c tem, nim, phong, th, cc bn ci en phng, ny cng kp, cho, hng, trn, knh, c bc; ra ri, ny th, Cng khng ni l, Kin, chn, mu g y v c gip, giao, l, mu xanh, dng, mu, xanh m ny dh71 xanh dng m n y y chic ng h, ny c thit k, bng nha do dy, ng h, ny dng kh l do lun Ging, nh, L cao su qu nhng m khng vay v ton b, ci ng h, lm bng, nhiu, n khng c g c, bit c th k ba ci, nt gi, ci, ci l cc kiu ny nh tht lun Ci li m m vit Cc bn nhn khng, con Vt ny l, con vt, vt bng nha, lun lc, bng nha, khng phi l, thch tht; u V by gi ghen y li ci, ny bn, Hm, nay, c, hai, ci, nt, ny rt bn, ng, h, ny, vo ci, nt, ny n kh, l, l, tht, lun, Khng vn c nghe y h, C ni, l, li ra mt xu ny nhng m vn, khng, gp c, th c th, bm thi, ny cc bn by gi 1055, ny bm tip qua 11 gi 55, ny 12 vy ri 1234, ny nm, ny y l, gi Ht Cn ch Trang pht coi a 559 y y Gi y l, thi gian, ca n.

I ng h: qung co, l, ng, h, thng minh y 548, ny ch c vy, thi cc bn by gi, eo tay, ny th n tht, xin s, sau khi m ghen g th, ci, ng, h, ra, th, cc bn, theo y n, n, ch, l 2 Cc pin b xu thi n hay c, pin: v y l, ci ny l, ci n ch, th c ba ci n led bn di l, ci mt ny cc bn n led ny n gin, th thi y l, mt ci, rt, th, ch s, ny c Bng: 1: 2. 3: 4: 4 s, ny n th, thi, n, khng c ci g c y 2, gi ng, h, y ri, nhn sang trng, xin, cho, h, ri, v, trn cng, tt li v, Ci ng, h, v, ln, th, chng, cn ni, l, 99; ngn s; khng bao, Gi cc bn c, ci, ng, h, xin x; u Tin; no ca y thi 99.

https://www.youtube.com/watch?v=tIQqRGNxJNw