In y th n s c mt si dy cp invitation v mt cc: sc vi ton b, ph kin, ca, cho, Samsung, Galaxy a50 s5g by gi, mnh s; chia s, k, hn, v, sn phm, ny nh quay tr; li 10 chic Galaxy a50; s5g chng; ta? U tin, th mnh s, nhn xt, mt cht, v, phn, thit, k, ca s, ny th, cm gic, cm nm, trn, tay, ca, trng, ny n khc, thoi, mi c hon, thin ca, chic, my ny n ch lm t nha m thi, phn, cng vin ny c. Lm t nha bng v n s, rt d, bong trc, phng, ng, sau, ca, n, th c, lm theo nha nhm, gip hn, ch m hi; v du vn tay m, cn bng nc sau sa my th n s c cc: 4 kg bao gm ng, knh Th c phn gii, l, 64 megapixel, Khu, l, F, chuyn, 1.8 v c h, tr chng rung quang hc ois, Th, khi, no th ng, knh, th, hai, l, quyn, gc, siu, rng c phn, gii, l, 12, megapixel, cng c gc, chp l, 123 Vinh th. Ba l ng knh chp nh macro c phn gii, l, 5 megapixel v, ng knh, Cui cng, cng c phn, gi 50g c xem, l, ng knh, chp nh, chn dung xa, phng, ch bn, cnh, th, n s c mt cc, n flash chuyn sang pha mt Trc y th ci trc Galaxy A5, 2s n s c mt ci, mn, hnh, vi, thit, k, dng c l, v, phn phc li th, n s, cha chng, ta, cng, ra, sau, Phi c phn, gii, n chnh, l, 32, mi gp, Excel v; thng s, k, Thut ca, phn mn hnh, ny th n s c kch, thc, l, 65 inch, phn, gii, l, full HD, v, tm nn c trang b, trn mn hnh, cn sng ny l, tm, nn Super amoled v, ci mn, hnh, ca, Tng, ny th, n s; c; tn S: qut l, 1 li bi, ht phi y l, n s, tri tri, nghim, vut, trn, cng c cun, mn, hnh, rt, l, mt m, ti sang ti a t c trn mn hnh m ca, ny l, 800 lt, Ni, chung, l, trong, tm, gi, khong, 11; Triu ng th mnh thy mn hnh ca, chic, Galaxy A5; 2s, ny n th hin rt, xut, sc, kim tra, l, mt vi, chi, tit, khc, v, phn thit, k, th, cnh bn, phi y n s c ci, ngun, ko l, phm tng, gim lng ci, ci, Ci y th n s c mt ci gic cm tai, nghe 35 mm Mnh m thoi, Cng sn i taxi v, loa ngoi, Ci bn, trn, th, n s, c 1, hay sim chp, hnh, th, n s, h, tr, hai, sim v, 1, th nh, ngoi km Theo l mt ci, my ph thu m vo tu, ngon l, phn thit, k, cng, nh, l, mn, hnh, ca, chic, Samsung, Galaxy a50, SG th mnh s lm mt cht, v, phn, cu, hnh, ca, sn, phm, ny v, cu, hnh, th, trc, Galaxy; a50; S; n S c trang b, mt chic n t con cong n cho level 778 g5g i km vi, dng RAM l, 8GB b, trong l, 128 hoc l, 256 GB h, tr khe, gn, th, nh ngoi ti a ln ti l mt terabyte, th pin ca my th S c dung lng, l, 4500r, h, tr, sc, nhanh, vi, cng, sut, l, 25w, t nhin, nhng c xc.

I km theo trong hp, th s, ch c cng, sut, o lt ca, ti bm, n s, n cho, ti th n s; ri vo tm, qu, 506.000. Im Hip review, t l 151.000 im: u ln; lt l, 156.000 vi, nhn, l, arno 642, Cn v; phn mm vi, hin, ti n ang c chy; trn cc; giao; din, no yu, ai 3.1 iu kin bin trn nn tng, chnh, l, Android 11 Tm li th Trong tm gi, khong 11 triu ng th ci chic Samsung, Galaxy a50, 2s, ny n th hin cc; l, tt, nht, chnh, l, v, phn mn hnh, ny ci th, hai, chnh, l, vic, phn, cu, hnh, vi, mt chic, 5.

https://www.youtube.com/watch?v=Ae3In4lz7CM